Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Biểu mẫu

16/06/2017, 06:27:43 PM

Bấm vào chi tiết để xem danh sách cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Chi tiết

16/02/2014, 10:11:17 AM

Bạn cần xem qua để biết thứ tự các môn cần học

Chi tiết

25/05/2013, 12:47:26 PM

Học viên xem thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập

Chi tiết

21/07/2012, 10:15:31 PM

Do server này không có khả năng lưu trữ và tải nhiều tài liệu, mình sẽ chuyển tài liệu lên trang box.com

Chi tiết

15/04/2012, 10:47:27 AM

Yêu cầu học viên tải mẫu Tiểu luận và thực hiện đúng các nội dung ghi trên mẫu

Chi tiết