Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Biểu mẫu

Thứ tự và điều kiện đăng kí các môn học (cập nhật 21/11/2014)
16/02/2014, 10:11:17 AM , Post by Systems Administrator
Bạn cần xem qua để biết thứ tự các môn cần học

Bạn xem file DOC này để biết các điều kiện tiên quyết https://drive.google.com/open?id=0B7BChJ3I8pBqV0t1OVh1d3RCZGM&authuser=0

Phần tự chọn : Bạn có thể học 5 tín chỉ (1 môn 2 tín chỉ + 1 môn 3 tín chỉ) hoặc 6 tín chỉ (3 môn 2 tín chỉ) đều được.

Nếu là người siêng học, bạn có thể học tất cả các môn và học lại nhiều lần tùy thích (trước khi đi thi hết môn, báo cho mình biết là lấy điểm môn nào).

Bài viết khác: