Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Tổng quan

Đang chuẩn bị thông tin

Chúng tôi đang triển khai thông tin tất cả các lớp NVSP lên hệ thống này. Hiện nay vẫn còn trong giai đoạn cập nhật. Thông tin chủ yếu vẫn là lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Lớp NVSP giảng viên cập nhật ở đây bắt đầu từ khóa 6. Các khóa 1, 2, 3, 4, 5 chỉ cập nhật các học viên chưa hoàn thành chứng chỉ.

Từ khóa 6, anh/chị đăng nhập thông tin để biết kết quả của mình. Trường hợp thiếu sót về số học phần, anh/chị báo giúp chúng tôi thông tin để cập nhật kịp thời. 

Nội dung thông báo : họ tên, mã học viên, lớp học bị thiếu, sản phẩm đã nộp (có thể nộp lại qua email các tiểu luận, bài nhóm, ...), tên giảng viên (nếu nhớ), tên bạn cùng nhóm (nếu nhớ), ...

Rất cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.

Thanh Vinh